Közgazdasági Iskola

Az MCC Közgazdasági Iskolájának célja, hogy oktatási, kutatási és gazdaságszervezési tevékenységével kézzelfogható, naprakész tudással segítse a magyar gazdasági szakemberek utánpótlását és így a magyar gazdaság megerősödését.

Kurzusainkkal arra törekszünk, hogy hallgatóink széleskörű közgazdasági műveltségre tegyenek szert és megértsék a magyar gazdaság működését. Nyitottság, erős módszertani alapok, az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolat megértése, a magyar gazdaság ismerete és megérzése, tettrekészség – ezek a fő vezérelveink. Arra készítjük fel diákjainkat, hogy világszinten értékes tudással felvértezve a magyar gazdaságban találják meg feladatukat és pályájukat – vállalati vezetőként, elemzőként, kutatóként vagy gazdaságpolitikusként. 

Célunk, hogy kutatásainkkal feltárjuk a magyar gazdaságot szervező motivációkat, szervezeti kereteket és társadalmi törvényszerűségeket, értelmezzük a világ technológiai, társadalmi és gazdasági folyamatait. Egyszerre fontos, hogy munkáink módszertani és elméleti alapossága világszínvonalú legyen, következtetéseik pedig a gazdasági döntéshozók számára is értékes új ismereteket kínáljanak. 

Projektjeinkkel a vállalatok, a diákok, az akadémiai szféra és a gazdaságszervező, gazdaságpolitikai világ számára nyújtunk terepet ahhoz, hogy az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatot közös gondolkodással erősítsük. Egyik oldalról a valós élet tapasztalatai és az elemzőik munkájával kapcsolatos gyakorlati igények érkeznek, míg a másik oldalról a hazai viszonyokhoz illeszkedő, a minőségre nagy hangsúlyt fektető elemző eszközöket, gazdaságunk kihívásaira és lehetőségeire fókuszáló eredményeket szállít az MCC Közgazdasági Iskolája.

2020 ősz 1. félév kurzusok bemutatása:

Üzleti adatelemzés alapjai

Oktató: Gulyás Attila

A tantárgy célja az üzleti adatelemzés világának megismertetése a hallgatókkal. A kurzus során az alapvető üzleti adatelemzési megoldásokat vesszük végig. A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek az adatelemzési projektek folyamatával, elsajátítják a legfontosabb kapcsolódó elméleti adatokat az adatfeltárással terén. Gyakorlati példákon keresztül megismerkednek az üzleti életben legfontosabb elemzési megoldásokkal (web scraping, ügyfélszegmentáció, regresszió, adatvizualizáció stb.).

Ágazati elemzések - Banki ismeretek

Oktató neve: Horváth Ádám

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertetessük a bankok működésével, a pénzpiacot irányító szabályszerűségekkel, azok összefüggéseivel, a bankok szerepével napjaink gazdasági életében. A kurzus bemutatja, hogy a banki-pénzügyi kultúra megismerése elengedhetetlen helyes pénzügyi döntések meghozatalában.
A kurzuson szó esik a bankok, az ügyfelek és a szabályozók közötti érdekkonfliktusokról, azok feloldásának lehetőségeiről, módszerekről az aktuális piaci tendenciák tükrében.

Ágazati elemzések - Közoktatás

Oktató neve: dr. Setényi János

Az MCC nagy szerepet játszik abban, hogy kinevelje Magyarország számára azokat a jövőbeli döntéshozókat, akik munkájuk szem előtt tartják hazánk érdekeit és ennek során– a mindig változó globális feltételrendszerben – képesek a már megteremtett keretek és erőforrások kreatív és célirányos működtetésére és folyamatos megújítására. 

Ágazati elemzések - Kóstoló a média gazdasági elemzéséből

Oktató neve: Zulik Ákos

A hallgatók betekintést kapnak a médiapiac közgazdasági elemzésének fogalmi kereteibe és ezeket alkalmazni tudják konkrét elemzési szituációkban. A kurzus két elméleti alkalma fogalmi kapaszkodókat ad a médiapiac közgazdasági és üzleti szempontú elemzéséhez és iparági esettanulmányokon keresztül napjaink médiapiacainak két konkrét meghatározó szegmensét és logikáját mutatja be. A hallgatók ezekhez az esettanulmányokhoz kapcsolódó elemzési problémákat kapnak, amelyeket csoportos feladatként oldanak meg és prezentálnak a kurzus gyakorlati alkalmain.

Üzleti Szeánsz

Oktató neve: Kovács Zoltán

A kurzus célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatók számára az üzleti típusú gondolkodásmód elsajátításához  Az MCC Közgazdasági Iskola diákjai számára az Üzleti Műhely szervezésében az üzleti világ működésére fókuszáló, gyakorlatorientált, kétnyelvű, kiegészítő képzést biztosít a kurzus annak érdekében, hogy a lehető legtöbb olyan gyakorlati kérdést, közgazdasági és üzleti diszciplínák közötti összekapcsolódást és ezek alkalmazhatóságát tanítsa meg a diákoknak, amelyek az egyetemi oktatásban kevesebb fókuszt kapnak. Az év folyamán körülbelül 3-4 céglátogatásra is sor fog kerülni a régióban, kiegészítve olyan kulturális, gasztro- vagy sporteseménnyel, amelyek ismerete lehetővé teszi az otthonos mozgást speciális üzleti szituációkban és így segítik az üzleti világba való beilleszkedést is.

Mikroökonómia

Oktató neve: Dr. Kőhegyi Gergely

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a modern közgazdasági elemzés elméleti alapjaival és strukturális kereteivel. Különösen nagy hangsúlyt helyezünk a közgazdasági elméletek filozófiai hátterének, feltevésrendszerének és következtetéseinek megvitatására. A kurzus során a standard közgazdasági elemzési eszköztár elméleti alapjait tekintjük át. A félévet a tudományfilozófiai háttér megvitatásával kezdjük, majd a hagyományostól eltérően az erőforrások elosztási problémáiból kiindulva építjük fel azt a keretrendszert, amiben a standard mikroökonómiai témák alkalmazásokként jelennek meg. Így a stratégiai döntések és az elosztási mechanizmusok általános elmélete képezik a kurzus vezérfonalát.

Betekintő

Oktatók neve: Szepesi Balázs, Kovács Zoltán

A meghívott vendégek, előadók segítséget, motivációt nyújtanak a saját sikertörténetük bemutatásával a hallgatók számára. A kurzus során a magyar gazdaság különböző területén dolgozó, kiemelkedő személyiségeket mutatunk be a pénzügyi, a vállalati, az igazgatási, az akadémiai és a kulturális szféra területéről. A kurzus így lehetőséget ad a magyar gazdaság működésének, főbb dilemmáinak és lehetőségeinek megismerésére a gazdaság szervezőinek szemszögéből. A Betekintő kurzus során további cél a kérdezés és a hallottak értelmezésénének képességének erősítése.

A kurzus során hetente egy-egy előadó tart előadást (pl.: Adorján Richárd, Csermely Ágnes, Varga Mihály, Lantos Csaba), amely során az előadó elmeséli:
– Mit csinált eddig? – Élettörténetét;
– Hogyan működik? - Az általa ismert szakterület működési logikáját, fő kihívásait és lehetőségeit;
– Merre az előre? – Hogyan látja, min áll vagy bukik szakterülete és a gazdaság egészének jövője, kitől mi várható ebből a szempontból, mi az ő dolga;
– Jótanácsok – Mi az a három dolog, amit egy 20 évesnek mondana, aki a magyar gazdasággal tervez foglalkozni

Vállalkozások Magyarországon

Oktató neve: Szepesi Balázs

A kurzus segít megtanulni:
– Különböző társadalomtudományi (közgazdaságtani, politikatudományi, szociológiai) megközelítéseket egységesen, gyakorlatorientáltan alkalmazását;
– Az önálló elemző, kutató munka alapvető megközelítéseit, technikáit.

A kurzus segít megválaszolni:
– Mi is a vállalkozás?;
– Mi a vállalkozók, vállalkozások szerepe és jelentősége a gazdaságban, a társadalomban?;
– Mik a vállalkozások működésének, kapcsolatainak főbb alapelvei?;
– Hogyan működik mindez a magyar gazdaságban?


Vállalkozáskutatási Műhely

A Vállalkozáskutatási Műhely a magyar vállalkozások működését és lehetőségeit vizsgálja. Egyik fő célja, hogy gyarapítsa a vállalkozások működésével kapcsolatos tudományos ismereteket. A műhely további célkitűzése, hogy tudásával segítse a vállalkozókat, illetve a vállalkozók életét segítő szereplőket. 

Magyarország akkor lehet sikeres, ha vállalkozásai széles stratégiai mozgástérrel rendelkeznek és megvan a képességük és a motivációjuk ennek kihasználására. Minél több a sikeres magyar cég, annál gazdagabb az ország, annál erősebb az ország hosszú távú sikerében érdekelt, a közösségeket és a kultúrát támogató vállalkozói réteg. Ez motiválja munkánkat.

Ennek érdekében kutatási projektjeink eredményeire építve:

  • A vállalkozók, a vállalkozásokat szervezők és segítők számára készítünk elemzéseket, szervezünk eszmecseréket.
  • Tananyagokat fejlesztünk, képzéseket szervezünk.
  • Tudományos közleményeket készítünk, aktívan részt veszünk tudományos együttműködésekben.
  • Anyagainkkal, rendezvényeinkkel, médiamegjelenésekkel részt veszünk a vállalkozásokról folyó közgondolkozásban.

Üzleti Ismeretek Műhely

Az MCC kötelékén belül a Kárpát-medence legtehetségesebb diákjai számáraaz üzleti világ működésére fókuszáló, gyakorlatorientált, kétnyelvű, kiegészítő képzés biztosít az Üzleti Ismeretek Műhely annak érdekében, hogy tanulmányaik végére kiemelkedően versenyképes tudással rendelkezzenek. 

A képzés a felsőoktatási tanulmányokat kiegészíti, és arra törekszik, hogy a lehető legtöbb olyan gyakorlati kérdést, közgazdasági és üzleti diszciplínák közötti összekapcsolást és ezek alkalmazhatóságát tanítsa meg a diákoknak, amely az egyetemi oktatásban kevesebb fókuszt kap. Élesben van lehetőség befektetési lehetőségek tesztelésére és stratégiák kialakítására az MCC Diák Befektetési Alap politikájának alakítása során. Esettanulmány-versenyre történő felkészítők, prezentációs készséget erősítő szeánszok, projektek szervezéséhez és menedzseléséhez kapcsolódó együttműködések teszik teljessé a gyakorlatorientált oktatást. 

Kiknek ajánljuk:

Azon diákok számára ajánljuk az Üzleti Ismeretek Műhelyt, akik professzionális befektetőként, vállalkozóként és/vagy vállalatvezetőként képzelik el a jövőjüket, illetve azoknak is, akik nem „főállásban” érdeklődnek alkalmazott gazdasági, befektetési kérdések iránt.

Technológiai Jövők Műhely                    

A negyedik ipari forradalom kihívásai és a Műhely missziója

A napjainkban zajló negyedik ipari forradalomban, – épp úgy, mint a korábbi technológiai korszakváltások idején, – egyszerre sok, egymással szorosan összefonódó jelenség formálja át radikálisan a gazdaságot és a társadalmat. Csupán címszavakban: korunkban új technológiák (pl., Big Data, Mesterséges Intelligencia, Internet of Things, 3D nyomtatás), új gazdaságszervezési elvek (pl. robotizáció, internetes platformokra épülő szolgáltatások), új geopolitikai erőviszonyok (pl. Délkelet-Ázsia felemelkedése és technológiai versenye), új gazdasági csataterek (pl. az autóipar digitalizációja), új fogyasztási minták (pl. közösségi megosztáson alapuló fogyasztás), új dinamikák (pl. startupok és nyitott innovációs ökoszisztéma), új foglalkoztatási modellek (pl. önfoglalkoztatás), és új generációk (pl. az Y és a Z nemzedék) jelennek meg. Ez a negyedik ipari forradalom azonban – szintén hasonlóan ahhoz, ahogyan a korábbiak tették – kitermeli a maga nyerteseit és veszteseit. Magyarország számára alapvető fontosságú kérdés: miként lehet nyertese ennek a korszakváltásnak? 

Ma a hazai közgondolkodásban és szakpolitikai vitákban egyre inkább megerősödni látszik az a gondolat, hogy nálunk is elérkezett az idő egy olyan gazdasági növekedési pályára való átállásra, amit már az innováció és a technológia vezérel. Ennek a stratégiai váltásnak a sikere javarészt azon múlik, hogy mennyire vagyunk képesek megérteni a negyedik ipari forradalom kihívásait és miként tudunk gyakorlati szakpolitikai válaszokat adni ezekre a kihívásokra. 

Az MCC Technológiai Jövők Műhelye – az oktatás és a kutatás egységét megfogalmazó humboldti eszményt és a modern think tank-ek működési elvét követve – ehhez kíván hozzájárulni a maga eszközeivel. Így a kollégisták az oktatás során nemcsak elsőkézből juthatnak hozzá a legfrissebb elméleti irányzatokhoz és kutatási eredményekhez, de maguk is a kutatások résztvevői lehetnek, ami együttesen biztosítja azt, hogy mind itthon, és mind külföldön a tudományos, közéleti és szakpolitikai vitákban széleskörű szakirodalomra és tényekre épülő érvekkel vegyenek részt. Ebből következően a Műhelyben egyszerre folyik oktatás, kutatás, és szakpolitikai elemzés.

A Műhely kutatásai

Kutatási munkájában a Műhely sok tekintetben ismeretlen területre lép, hiszen napjainkban még nincs olyan önálló közgazdasági irányzat, amely egységes értelmezési és elemzési keretbe foglalná a negyedik pari forradalom változásait, kihívásait. Ugyanakkor a klasszikus gazdasági elemzések eszköztárával és széleskörű adatbázisok (pl. PATSTAT, ORBIS, Dealroom, IFR, OECD, EUROSTAT) felhasználásával egyre világosabb képet kaphatunk az új korszak (köz)gazdasági szabályairól. Területi léptékét tekintve a kutatási tevékenység kitér a globális világrend átalakulására is, többek között napjaink legnagyobb geopolitikai kérdésére, miszerint az új technológiákban a világgazdaság mely régiója kerül(het) a vezető szerepbe. Végül nem hagyhatók ki a társadalmi hatások sem, annak vizsgálata, hogy a negyedik ipari forradalom miként alakítja át a társadalmat (pl. foglalkoztatás, fogyasztás, életmód) és miként alkalmazkodnak a különböző társadalmak az új technológiákhoz.

A Műhely szakpolitikai elemzései

A Műhelyben komoly feladat hárul a szakpolitikai elemző tevékenységre, hiszen a negyedik ipari forradalom nyertesei azok az országok lesznek, amelyek minél előbb képesek az új korszak kihívásainak megfelelő szakpolitikák kidolgozására és gyakorlati alkalmazásra. A kihívás kettős: egyrészt kezelni kell a negatív hatásokat és kockázatokat (pl. a foglalkoztatásban), másrészt ki kell aknázni a pozitív hatások által kínált lehetőségeket (pl. a termelékenység növekedésében vagy az innovációban). Mivel jelenleg nincs egyedül üdvözítő szakpolitikai válasz a negyedik ipari forradalom kihívásaira, így kiemelt szerepet kap a nemzetközileg sikeres szakpolitikai modellek és országok elemzése.

A Műhely oktatási tevékenysége

Mindehhez szorosan kapcsolódik a Műhely az oktatási tevékenysége, amely döntően négy, egymásra épülő kurzust fog át:

  • A negyedik ipari forradalom paradigmái. A kurzus főbb témái: a korábbi ipari forradalmak tanulságai, az új technológiák (digitalizáció, robotizáció, mesterséges intelligencia) aktuális fejlődési trendjei és alkalmazási területei (pl. Ipar 4.0, platform gazdaság), valamint a negyedik ipari forradalom narratívai (pl. a közösségi megosztásra épülő gazdaság térhódítása, digitális óriások monopóliuma, szupersztár gazdaság). 
  • Az új technológiák és az innováció gazdaságtana. A kurzus főbb témái: az új technológiák makrogazdasági hatásai (pl. termelékenység, GDP, foglalkoztatás), az új technológiák gazdaságszervezési elvei és modelljei (pl. a kétoldalú piacok, hálózati hatások), a globális értékláncok szerkezeti és földrajzi átalakulása, valamint az innováció ’demokratizálódása’ és tömegesedése.
  • Geopolitika a negyedik ipari forradalom korában. A kurzus főbb témái: a nagy gazdasági erőközpontok gazdasági és kereskedelmi viszonyrendszerének átalakulása, az új technológiákért zajló globális verseny, a világgazdaságban kialakuló új, globális léptékű fejlődési törésvonalak (digitális és robotizáció szakadék), valamint a kicsi és nyitott gazdaságok kockázatai és esélyei a negyedik ipari forradalomban.
  • Az új technológiák társadalmi hatásai. A kurzus főbb témái: a jövő munkahelyei, a digitalizáció és a robotizáció következményei a foglalkoztatásban, az atipikus foglalkoztatási minták globális terjedése, valamint az új technológiák alkalmazása a mindennapi életben (pl. okos városok).

Hallgatói vélemények az Iskoláról:

"Kiemelkedő szakmai színvonal, érdekes előadások többek között pénzügyi és gazdasági vezetőktől, akiktől páratlan módon gyakorlatias tudást szerezhetünk, mindezt egy motivált baráti közösségben. Egy pillanat nem volt amikor megbántam volna, hogy a Közgazdasági Iskolába jelentkeztem."

(Lázár Viktor)

"A Vezetőképző Akadémia programtagjaként hallgattam át a Közgazdasági Iskola Betekintő kurzusára, melynek során a magyar gazdaság főbb szereplőinek interaktív előadását hallgathattuk meg a szakterületükről és életútjukról. Vendégeink voltak az adópolitikával, a költségvetéssel vagy az energetikával foglalkozó elemző közgazdászok, illetve vállalkozók, az üzleti élet vezetői. Nagy élményt jelentett a Varga Mihály pénzügyminiszterrel való exkluzív találkozó is. A kurzus során nemcsak a meghívottak életútjába tekinthettünk be, vagy a szakterületük működési logikáját ismerhettük meg, de számos tanácsot is kaptunk huszonévesként tőlük. A Betekintő egyik legfontosabb értékének azt tartom, hogy komplexebb körű látásmódot és reflexiós képességet ad." 

(Mayer Balázs)

„Sokszínű és a világra nyitott társaság vagyunk, akinek tagjait a fejlődés és tudásvágy hajtja. Több különböző tanulmányi területről érkezünk, eltérő szakmai tapasztalatokkal (különböző versenyek, projektek, oktatási munkák), viszont a kurzusoknak és szabadidős tevékenységeinknek köszönhetően mindannyiunk számára új közös területek nyílnak meg előttünk.